GOB-Conservacio
La carpetada d’Agricultura a la tramitació del nou parc natural de Ponent podria ser improcedent
Consideram que tant l’informe de Defensa com el de la Conselleria no s’ajusten a la normativa vigent
gobmallorca.com 12/02/2024 - 13:05:34

La carpetada d’Agricultura a la tramitació del nou parc natural de Ponent podria ser improcedent

Consideram que tant l’informe de Defensa com el de la Conselleria no s’ajusten a la normativa vigent

El passat 3 de febrer es publicava al BOIB la Resolució del conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per la qual s’ordena l’arxiu de l’expedient relatiu al procediment per elaborar el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Costa de Ponent de l’Illa de Mallorca i la declaració de Parc Natural de la Costa de Ponent de l’Illa de Mallorca.

Aquesta resolució indica que El 27 de setembre de 2023 el Ministeri de Defensa va presentar un informe on es manifestava que d’acord amb la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, els instruments de planificació territorial i urbanística, qualsevol sigui la seva denominació, que incideixin sobre terrenys, edificacions i instal·lacions, incloses les seves zones de protecció, afectes a la Defensa Nacional, han de ser sotmesos, respecte d’aquesta incidència a l’informe vinculant de l’Administració General de l’Estat amb caràcter previ a la seva aprovació. En en virtut d’aquest article, el general auditor subdirector general de Patrimoni ha informat desfavorablement la tramitació del projecte normatiu relatiu al Pla d’ordenació dels recursos naturals de la Costa de Ponent de l’Illa de Mallorca i la declaració de Parc Natural de la Costa de Ponent de l’Illa de Mallorca, per “afectar negativament i directament a propietats demanials del Ministeri de Defensa, concretament al CMT “Banco de Ibiza – Refeubeitx.”

Com a conseqüència a la vista de l’informe de Defensa, el 18 de gener de 2024 el cap del Departament d’Espais Naturals de la Conselleria va emetre un informe on es conclou que s’haurien de deixar sense efecte les accions que han propiciat aquesta situació, procedint a finalitzar i arxivar el procediment d’aprovació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Costa de Ponent de l’Illa de Mallorca i la declaració de Parc Natural de la Costa de Ponent de l’Illa de Mallorca.

L’informe de Defensa es fonamenta, com veim, en la normativa urbanística (Llei del sòl), que efectivament estableix que el Ministeri ha d’emetre informe vinculant sobre “els instruments de planificació territorial i urbanística”.

Però l’elaboració del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Costa de Ponent de l’Illa de Mallorca és un procediment de planificació ambiental, regulat a la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. Aquesta llei bàsica, a la disposició addicional dotzena (béns afectats a la Defensa Nacional, al Ministeri de Defensa o a l’ús de les forces armades) estableix que “En els procediments d’elaboració dels Plans d’Ordenació de Recursos Naturals i en els de declaració i determinació de la fórmula de gestió que l’Administració competent determini en cada cas per als Espais Naturals Protegits i Espais protegits Xarxa Natura 2000, en els quals resultin afectats terrenys, edificacions i instal·lacions, incloses les seves zones de protecció, afectes a la Defensa Nacional, es recaptarà informe del Ministeri de Defensa, que tindrà caràcter vinculant en el que afecta la Defensa Nacional i el qual haurà de ser evacuat en el termini de dos mesos”. Com veim, efectivament Defensa ha d’emetre informe vinculant, però “en el que afecta a la Defensa Nacional”.

L’informe desfavorable emès per Defensa no fonamenta raons de defensa nacional, sinó que ho fa per “afectar negativa i directament a propietats demanials d’aquest Ministeri”. En definitiva, s’oposa a la incorporació de Rafeubetx per motius urbanístics (el Ministeri considera que la protecció afectaria negativament al seu patrimoni immobiliari) i no pas per què la protecció pugui afectar a la Defensa Nacional. De fet, com sabem Rafeubeix té actualment un ús mínim per part de Defensa, amb unes instal·lacions pràcticament abandonades, pel que resultaria complicat argumentar que són necessàries per a la Defensa Nacional. I tot i que així es pogués argumentar, recordem que la protecció i gestió conservacionista no és incompatible amb les activitats de Defensa, com queda ben palès per exemple en el cas del parc nacional de Cabrera.

Lamentam que per part del Departament d’Espais Naturals de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural es donàs per bo l’informe de Defensa, sense interpretar-lo correctament, i que la Conselleria hagi procedit a l’arxiu del procediment de protecció sense haver discutit la situació amb el Ministeri per aclarir el marc legal i per definir els detalls de la integració de Rafeubetx al nou parc. No podem evitar pensar que Agricultura demostra poc interès en la creació d’aquest nou parc natural.

Davant això, a la vista que l’informe de Defensa no s’ajusta a la normativa aplicable, instam a Agricultura a revocar l’arxiu del procediment, i a continuar per tant amb la tramitació del procediment d’elaboració de Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals i de declaració de Parc Natural de la Costa de Ponent de l’Illa de Mallorca.

 

Reciente
Visto
Comentado