GOB
El GOB adverteix que s’està imposant un model energètic de grans parcs a finques de grans propietaris que blanqueja l’ús industrial del sòl rústic
El GOB insisteix en la suspensió d’aquests projectes tan significatius en ocupació de sòl fèrtil, i implementats sense la planificació territorial que fa anys que exigim.
gobmallorca.com 28/09/2023 - 12:37:08

El GOB adverteix que s’està imposant un model energètic de grans parcs a finques de grans propietaris que blanqueja l’ús industrial del sòl rústic

Son Santandreu. Petra.

El GOB insisteix en la suspensió d’aquests projectes tan significatius en ocupació de sòl fèrtil, i implementats sense la planificació territorial que fa anys que exigim.

La setmana passada va tenir lloc la primera sessió de la ponència tècnica d’ordenació del territori i urbanisme del Consell de Mallorca. A la sessió hi varen anar informes sobre l’autorització administrativa energètica, declaració d’utilitat pública i tramitació ambiental i projecte industrial estratègic de 9 parcs fotovoltaics nous.

Es tracta de projectes de parcs fotovoltaics, majoritàriament de gran envergadura respecte a la superfície i nombre de panells solars. Projectes que es presenten amb propostes que pretenen fer compatibles l’activitat agrícola/ramadera amb la producció d’energia, en format de grans parcs AGROVOLTAICS. És el model de GREEN WASHING que pretén impulsar-se des del Govern per convèncer del seu compromís d’actuació enfront del canvi climàtic i l’agricultura productiva “verda”.

Un model que consideram molt preocupant, no tan sols per l’ocupació del sòl rústic sinó per la consideració que implica pel que fa a l’activitat agrícola i ramadera a Mallorca que enlloc d’estar orientada a la producció d’aliments i a la seguretat i sobirania alimentària, blanqueja una activitat industrial a sòl rústic amb actuacions poc rellevants a nivell agrícola o ramader.

Tot seguit un resum dels aspectes a destacar dels projectes informats i en relació als quals el GOB va votar en contra:

1. A Inca, dos projectes: el de BINISSATÍ VELL ubicat al polígon 7, parcel·les 688, 689 que no ha passat encara a exposició pública. Es tracta d’un parc ubicat molt prop del PF SON VIVOT ( polígon 7, parcel·les 35, 659 i 690).

El PF de SON VIVOT a INCA ja ha passat per exposició pública sobre la sol·licitud de declaració de PROJECTE INDUSTRIAL ESTRATÈGIC ( va acabar el 03/01/23). El promotor és ENEL GREEN POWER SLU ( Madrid, i lligat al grup empresarial d’ENDESA i GESA), segons el qual aquest projecte suposarà “un impacte molt positiu i sostenible en el teixit industrial balear”; i a més “donarà continuïtat a la transició energètica justa i inclusiva iniciada per ENDESA , i vinculada al tancament de la Central Tèrmica d’ Es Murterar”. “Se trata de crear Valor Compartido entre la empresa y los territorios en los que opera “Creating Shared Value””

L’ocupació poligonal del PF és de 185.700m2, i la producció energètica anual serà de 32.293 MWh equivalents a un 30% del consum total d’ INCA. 32.910 panells solars

La connexió del PF serà a la subestació SET FENIX ENERGY ( pendent de la construcció del PF FENIX ENERGY), en cas de no construir-se, se connectarà directament a la SET INCA 66 Kv.

Aquest projecte s’acompanya d’un conjunt de mesures agràries “innovadores”. D’acord amb el projecte presentat “suposen un impuls a la producció i renovació del sector primari, i la convivència de les activitats agràries amb el PF” :
1a mesura : desenvolupament per una empresa d’Inca i líder en el sector de l’activitat ramadera extensiva d’ovella mallorquina mitjançant pastures permanents rotatives, amb agricultura ecològica de sembra directa”.
2a mesura :plantació de cultius aromàtics i mel·lífers per acompanyar la col·locació de 35 eixams d’abelles, amb un reconegut apicultor del municipi.
3a mesura: Introducció del regadiu. Se preveuen la realització de gestions necessàries per a formar part de la Comunitat de Regants d’Aigües regenerades d’Inca.

2. Tres dels nou parcs a PALMA estan molt relacionats entre si, tant a nivell territorial com empresarial, els tres demanen la declaració de PROJECTES INDUSTRIALS ESTRATÈGICS, i els tres han estat a exposició pública, i també tenen en comú ser PROJECTES AGROVOLTAICS, o sigui dels que pretenen compatibilitzar producció d’energia amb activitat agrícola/ramadera. Es tracta de:

2.1. PF MALLORCA HIVE de 10 MWh(l’exposició pública va finalitzar el 19/08/22), ubicat al polígon 37 i parcel·la 220 de Palma (S’ Arenal, situat prop de l’aeroport i el Pla de Sant Jordi). 107.573,20 m2 d’ocupació amb 17.160 panells solars , amb una connexió de quasi 10 km a la central elèctrica de Marratxí 15 Kv Promotor : SUN HIVE 78 SL ( seu a Alacant), El promotor pretén instal·lar una PLANTA AGRISOLAR que se caracteritza per la producció agrícola.

A la parcel·la hi travessa el torrent de “Sa Síquia”

Mesures Compensatòries:
Es pretenen restaurar dos molins existents per a la generació d’energia elèctrica com a mesura compensatòria,
Plantació d’ametlers i oliveres en una superfície igual al PF
Posar en producció a 3 nous recintes agrícoles d’explotacions alienes, un total de 16,40 ha , una finca ubicada a Sencelles “Ses Planes” i una a Algaida “Son Mesquida”, mitjançant “Acords d’Intencions”.
Finca “Es Caragol” dedicada al cultiu de farratges i de cereals d’hivern , terres d’alt valor agrari nivell 1, i amb ajudes de la PAC . Regadiu per inundació d’aigües depurades (depuradora de Palma) . Està inscrita en el RIA ( registre insular agrari), i té ajudes de la PAC.

2.2. Un altra parc fotovoltaic és PF PUNTIRÓ HIVE I de 49.972 kW, ubicat al poligon 34, parcel·la 36 de PALMA (l’exposició pública va finalitzar el 04/08/23) demana la declaració de Projecte Industrial Estratègic. 47’6 hectàrees i 114.036 panells solars , amb una línia d’evacuació de 10 km des de la SET PUNTIRÓ HIVE I fins a la subestació Son Orlandis de Palma . PROMOTOR : SUN HIVE 77 SL i SUN HIVE 94 SL. La finca actualment està dedicada al cultiu de cereal d’hivern i de fruits secs. Té ajudes de la PAC, i com a mesura compensatòria se tracta d’aprofitar el mateix espai per a la producció d’energia renovable i la producció ramadera.

2.3. Un altre parc fotovoltaic ésPF PUNTIRÓ HIVE II de 40.000kW , ubicat al polígon 37, parcel·la 211 de Palma ( exposició pública va finalitzar el 10/08/23) demana la declaració de Projecte Industrial Estratègic, i se tracta d’un PROJECTE AGROVOLTAIC combinant l’activitat agrícola i fotovoltaica, permetent així la lluita pel canvi climàtic i respectant l’ esperit del Parc Agrari delimitat en el PGOU. S’ ubica en el Camí Vell de Sineu , km 10 , vora el camp de golf “PALMA”, prop de l’aeroport. Finca S’HORT DE PUNTIRÓ. PROMOTOR : SUN HIVE 94 SL ( Alacant). Titular de la parcel·la : WHITE LIGHT ENERGY SL.43,83 hectàrees i 85.800 panells fotovoltaics, connexió prevista a la central elèctrica de Son Orlandis de Palma, connexió de la línia soterrada compartida amb el PF PUNTIRO HIVE I de 10km de recorregut.
Se tracta d’una finca rústica amb un ús principalment agrari, inclosa en les ajudes de la PAC des de fa 5 anys. Està considerada una finca de molt alt valor agrari.

Mesures Compensatòries:

Se signarà un Conveni de Col·laboració amb la UIB per permetre realitzar investigacions en el PF i identificar com afecta al rendiment agrícola l’existència de plaques fotovoltaiques.
Aquest projecte queda emmarcat dins un acord que agrupa 3 projectes més amb l’objectiu de generar un vertader HUB AGROVOLTAIC a disposició de la UIB per l’estudi, experimentació i investigació.
Compensació de la superfície ocupada pel PF- 50 ha- per posar en producció a altres recintes agrícoles, mitjançant cultius d’arbres AMB CARÀCTER ALTAMENT INNOVADOR, sigui GARROVERS ; finca S’ Aguila d’en Quart a Llucmajor de 40,756 ha (propietari és el GRUP TRIPLEO, SL) , Can Costa a Selva de 4’4349 ha i a Son Pinya a Porreres de 7’85 ha. A totes aquestes finques se durà a terme nous cultius de garrovers amb algun caràcter innovador. L’empresa SUN HIVE ha formalitzat un document “d’Acords d’Intencions”.

3. Un altre PF en tràmit a PALMA és l’ AGRUPACIÓ FOTOVOLTAICA DEL PF SON BOSCH SUD de 3.500 kw i PF SON BOSCH NORD de 3.500 kw ( exposició pública va finalitzar el 05/06/23) Finca Son Noguera/Son Bosch, ubicats al polígon 55, parcel·la 16 a s’ARENAL de PALMA, al marge NE de l’autopista de Llucmajor, a l’alçada de la sortida cap a Cala Blava, amb connexió a la xarxa elèctrica de mitja tensió de ENDESA-DISTRIBUCIÓN. 15.600 panells fotovoltaics. La parcel·la, segons el PTM, està classificada com a Àrea de transició (AT-H i AT-C) i Àrea d’ Interès Agrari (AIA). El PF s’instal·larà vora la cantera d’Establiments “la qual cosa dona una imatge de transició energètica”
Superfície del PF de 84.489,89 m2 (37’88% ocupació de les parcel·les), la superfície total de la parcel·la és de 199.454 m2, de les quals 181.986 m2 són terrenys agrícoles amb producció de cereals farratgers, també hi figuren dos pous de regadiu autoritzats amb un alt nivell de salinització
No és necessari un Informe Agronòmic, però se presenta una memòria agronòmica elaborada per Joan Simonet Coll. Se considera un espai de poc valor ambiental i camps de cultiu de baixa productivitat ( contradiccions respecte al valor agrari de la finca).
L’actual finca forma part d’una explotació agrícola que realitza anualment la declaració de la sol·licitud única de la PAC. Està especialitzada en el cultiu d’herbacis extensius i d’ametllers. Disposa d’una guarda de 40 ovelles.
Podrà seguir tenint ajudes de la PAC, amb un lloguer considerable per part de l’empresa promotora dels PF “ILLES ENERGIA NETA, SL “.

4. Un altre PF presentat a la Comissió que demana la DECLARACIÓ D’INTERÈS GENERAL, és el PF SON SERRA de 15.300 kW, a la finca de Son Serra, ubicat al polígon 22 a les parcel·les 1 i 2 en el TM de PALMA. Se tracta d’un PROJECTE INDUSTRIAL ESTRATÈGIC que no ha anat a exposició pública, tot i que la documentació està a la DG de Canvi Climàtic.

Un projecte de gran envergadura, ja que l’accés a la connexió elèctrica està coordinat amb el PF de Mallorca Sostenible de Bunyola ( també Projecte Industrial Estratègic) connectant-se ambdós a la Subestació de SON REUS 60kw. Per a l’evacuació d’energia conjunta serà necessària la instal·lació d’una SUBESTACIÓ COLECTORA 66kv que rebrà el nom de MALLORCA SOSTENIBLE, la qual no és objecte d’aquest projecte. 32.690 panells solars. La parcel·la s’ubica prop del torrent de Bunyola, està afectat per APR d’inundacions ( no ocupat pel PF) i se troba en una Àrea d’ Intervenció Paisatgística ( AIP II- Entorns de Son Reus). Superfície del PF és de 184.415 m2 ( 33’34% d’ocupació de les parcel·les)

Estudi d’Impacte Ambiental realitzat per l’empresa EIMA ( enginyeria i medi ambient) amb seu a Alaró, d’ en Joan Simonet Pons (enginyer agrícola) i l’ Informe Agronòmic realitzat per Joan Simonet Pons ( juny 2022)

Se tracta d’una finca orientada a la producció de fruits secs, ametllers ( 42 ha i 11.223 arbres en reguiu) i garrovers (7,67 ha). Té ajudes de la PAC. Actualment la finca forma part de la Societat “Explotaciones Agrarias Son Serra SL”. Els propietaris de la finca són ambdós socis de l’empresa STARWINGS SL promotora del PF de SON SERRA

La finca té una concessió d’aigua de regadiu.

Hi ha una zona de la parcel·la 1 que se troben restes de ceràmiques romanes i islàmiques.

Se plantegen labors de manteniment i adequació de la síquia central que transcorre per la parcel·la -declarada BIC-i que forma part del sistema hidràulic de la Font de Mestre Pere.

Mesures Compensatòries:

Se situaran dos apiaris d’unes 25 caseres cada un
Se plantaran garrovers , 150 arbres per hectàrea
Se plantarà vegetació arbustiva silvestre com a romaní, lavanda, entorn dels quals prevaleixen pol·linitzadors.
Se compaginaran activitats d’apicultura amb activitats d’agricultura i ramaderia ovina
Se plantegen 2 alternatives de reconversió vegetal vora el torrent de Bunyola, una seria la plantació de vegetació de ribera amb polls, i la segona, reforçar els exemplars actuals d’alzines i garrovers amb noves alzines i garrovers.
Al terme municipal de Palma es situen així, parcs fotovoltaics molt grans i ubicats a parcel·les d’activitat agrària i ramadera importants. Els cinc PF sumen un total de 265.286 plaques solars, i una superfície de 139,79 hectàrees.

5. Un altre PF SON MORO de 3,287,76 kWp en el polígon 1, parcel·les 161, 162,166 i 167 de Sant Llorenç des Cardassar, de 15 hectàrees i 5.000 panells solars. ( va finalitzar l’exposició pública el 24/02/22).

El punt de connexió és la LMT Olivera subestació de Cala Millor pel Camí de Son Moro

A la documentació del PF , tot i que no necessita AIA , l’ empresa EIMA ( Joan Simonet és un dels responsables) fa una valoració ambiental i propostes a nivell agrícola-

La tendència es confirma: un negoci rodó pels grans propietaris de finques rústiques.

D’ençà de la possibilitat de declaració dels parcs fotovoltaics com a projectes industrials estratègics hem anat advertint un canvi de tendència en el tamany dels parcs. Així hem vist com de parcs de 4ha hem passat a parcs de 15 i 20 ha, i fins i tot de més grossos i en grans finques agrícoles actives. Inicialment les AIA (àrees d’interès agrari) estaven excloses de la implantació de renovables, ara sembla que en són l’objectiu.

La majoria dels projectes s’instal·len en terreny no urbanitzable i darrerament, de manera majoritària, sobre terres agrícoles fèrtils, paisatges singulars y de gran valor patrimonial i natural.Cal orientar i ordenar de manera més efectiva i participada la ubicació d’aquestes instal·lacions sota el principi inspirador d’autonomia, autoconsum i sobirania energètica de comunitats, barris i pobles i no en termes de grans inversions privades en sòl no urbanitzable.

La voluntat de fer suposadament compatibles les activitats agràries i energètiques, amaga la realitat és que poder tenir ingressos importants, energètics i agraris, per part dels grans propietaris de finques rústiques. Així, l’activitat agrària blanqueja l’activitat industrial energètica al sòl rústic, plantejant “mesures compensatòries” no pensades des de la política estratègica agrària, sinó tan sols per justificar la implantació d’un ús industrial al sòl rústic.


Així doncs, no estam parlant d’activitats compatibles des del punt de vista de les explotacions agràries i els pagesos, sinó d’un altre negoci dels grans propietaris de finques rústiques, d’aquí que molts d’aquests parcs tenguin el nom de les possessions que donen nom a les finques.

Demandes


Des del GOB veim amb preocupació aquesta tendència i més sense tenir encara feta la planificació territorial d’aquestes infrastructures imprescindibles per a la transició energètica. Així, juntament amb altres entitats i col·lectius treballam per evidenciar i denunciar la situació i exigim, una vegada més:

1. La declaració d’una moratòria en la tramitació dels projectes de parcs fotovoltaics a sòl rústic, excepte els projectes d’autoconsum fins que s’aprovi el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic, i el Plans Territorial Insulars que ha de definir les zones de desenvolupament prioritari per a la implementació de les energies renovables, pendents des del 2019 quan es va aprovar Llei 10/2019 de 22 de febrer d’Energia i Canvi Climàtic
Consideram que el que seria vertaderament necessari és una SUSPENSIÓ dels projectes actualment en tramitació fins a tenir una planificació efectiva de cap on volem transitar energètica i territorialment

2. Eliminar de la llei 14/2019, de 29 de març, de projectes industrials estratègics de les Illes Balears, les implantacions d’energies renovables, per implicar la tramitació d’infrastructures de producció d’energia sense la necessària i pertinent planificació territorial prèvia que atengui els criteris d’impacte sobre terrenys fèrtils, d’ordenació territorial, agrària i energètica, ambiental i paisatgística.

3. Garantir un procés de participació efectiu en la planificació territorial d’aquestes infrastructures i la definició del model energètic a cada illa. Molts d’aquests parcs generen una forta oposició com ho posa de manifest la presentació el 6 de maig de 2023 de la Plataforma Renovables Sí, però així NO! https://www.gobmallorca.com/2023/05/06/energies-renovables-si-pero-aixi-no/. Cal habilitar canals de participació del teixit social i econòmic i de la ciutadania i per això proposam la creació de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables alhora de definir la zonificació i la definició de quotes territorials, per tal de tenir en compte els possibles conflictes socials i territorials que estan apareixent.

 

Reciente
Visto
Comentado