20 días la propuesta de estructura de costes y fórmulas
A información pública por un plazo de 20 días en Felanitx la propuesta de estructura de costes y revisión de los precios de la recogida de basuras y limpieza
Remitir a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de las Islas Baleares, una vez transcurrido el plazo establecido en el punto anterior, la propuesta de estructura de costes y fórmulas de revisión de precios
AGENCIA MANACORNOTICIAS 21/06/2022 - 11:42:21
Felanitx, se podrá consultar en el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Felanitx, de lunes a viernes, de las 9:00 a las 14:00 horas, excepto festivos. Felanitx, 17 de junio de 2022. El alcalde, Jaume Monserrat Vaquer.

AYUNTAMIENTO DE FELANITX. Núm. 344528. Anuncio de información pública. Propuesta de estructura de costes y fórmulas de revisión de precios del LOTE 1 y del LOTE 3 del contrato de servicios de recogida, transporte de residuos y limpieza viaria del término municipal de Felanitx. El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de día 13 de junio de 2022, ha adoptado, entre otros, el siguiente ACUERDO que en su parte dispositiva dice:

«Primero. Dar conformidad a la nueva propuesta de estructura de costes y fórmulas de revisión de precios del lote 1 y del lote 3 del contrato de servicios de recogida, transporte de residuos y limpieza viaria, del término municipal de Felanitx, presentada día 31 de mayo de 2022 por GRAM Sostenibilidad, SL.

Consulta de la información. La propuesta de estructura de costes y fórmulas de revisión de precios del lote 1 y del lote 3 del contrato de servicios de recogida, transporte de residuos y limpieza viaria, del término municipal

Segundo. Someter a información pública por un plazo de 20 días la propuesta de estructura de costes y fórmulas de revisión de precios del lote 1 y el lote 3 del contrato de servicios de recogida, transporte de residuos y limpieza viaria, del término municipal de Felanitx.

Tercero. Remitir a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de las Islas Baleares, una vez transcurrido el plazo establecido en el punto anterior, la propuesta de estructura de costes y fórmulas de revisión de precios del lote 1 y del lote 3 del contrato de servicios de recogida, transporte de residuos y limpieza viaria, del Término Municipal de Felanitx, para que pueda emitir el informe preceptivo valorativo de la estructura de costes.»

Información pública. De conformidad con el artículo 9.7 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el cual se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, se somete a información pública la propuesta de estructura de costes y fórmulas de revisión de precios del lote 1 y del lote 3 del contrato de servicios de recogida, transporte de residuos y limpieza viaria del término municipal de Felanitx por un plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de información pública en el Boletín Oficial del Estado, para que cualquier persona interesada pueda presentar las alegaciones que considere oportunas.

Consulta de la información. La propuesta de estructura de costes y fórmulas de revisión de precios del lote 1 y del lote 3 del contrato de servicios de recogida, transporte de residuos y limpieza viaria, del término municipal de Felanitx, se podrá consultar en el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Felanitx, de lunes a viernes, de las 9:00 a las 14:00 horas, excepto festivos. Felanitx, 17 de junio de 2022. El alcalde, Jaume Monserrat Vaquer.

La societat civil de Felanitx decidirà el futur de la casa des Babo. Sostenibilitat i Medi Ambient es reuneix amb entitats expertes en el patrimoni marítim de Portocolom per parlar-ne de la conservació, protecció i difusió.

La directora insular de Medi Ambient, Inma Férriz, es va reunir ahir amb el batle de Felanitx, Jaume Montserrat, i associacions diverses per parlar de l’ús i de la gestió de la casa des Babo, coneguda amb aquest nom per la seva proximitat a la platja des Babo. L’objectiu de la trobada era informar les persones assistents sobre el projecte que des del Consell s’està treballant per donar vida a aquesta instal·lació i fer les entitats locals relacionades amb la mar partícips del procés.

A la reunió es va parlar de les diferents necessitats i propostes d’ús que les associacions convocades van posar sobre la taula, sempre dins l’àmbit de la mar, tant per la vessant cultural com per la natural, amb la intenció de tenir una primera presa de contacte amb les entitats i conèixer quin potencial hi ha per dur a terme una gestió compartida de l’espai.

En aquest sentit, a la reunió, varen assistir les associacions següents relacionades amb el patrimoni marítim de Felanitx: l’Associació Barques Tradicionals de Portocolom, la Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB), el RAM (Recompte d’Aus Marines i cetacis) de Portocolom i la fundació Cleanwave amb el seu projecte «Medgardens».

El passat dimecres, el consell executiu del Consell de Mallorca va aprovar la proposta d’acord per acceptar la cessió gratuïta d’ús i aprovar el conveni de cessió de la casa casa des Babo. Un immoble situat a la zona de servei del port de Portocolom, molt a prop de s’Arenal des Ases, al terme municipal de Felanitx.

La directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, ha explicat que la reunió va anar molt bé i va servir com un procés participatiu per conèixer de primera mà les idees i necessitats dels residents de la zona i ha destacat que «volem que el dia de demà casa des Babo sigui un referent de la cultura de la mar a la zona. És un gust que hi hagi teixit associatiu entorn de la mar, tant en aspectes culturals com de caràcter naturalístic. Hi ha un esperit de contribució i participació i creim que els usos proposats per les associacions són compatibles i esperem disposar de lloc perquè totes les necessitats puguin ser cobertes».

«Apostam per la mar i perquè la casa des Babo sigui de tothom. Que el dia a dia sigui de les entitats locals, principalment les relacionades amb el patrimoni marítim, però per descomptat també oberta a altres entitats», ha afegit la directora insular. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado