Manacor
CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE
16 DE MARÇ DE 2021 - SESSIÓ TELEMÀTICA
Manacor.org 15/03/2021 - 15:58:28
CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE DATA 16 DE MARÇ DE 2021 - SESSIÓ TELEMÀTICA
 
La batlia presidència a data d'avui ha resolt:
«Convocar el Ple a la sessió Extraordinària núm. PLE2021/4 que tindrà lloc el 16 de març de 2021 a les 19:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens (sessió telemàtica) de l’Ajuntament de Manacor, per tractar el següent ordre del dia:
 
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I HABITATGE Àrea d'Urbanisme i Habitatge
 
Únic. PRP2021/89 Proposta d’esmena de deficiències Pla General per a la seva aprovació definitiva.
 
El secretari general Nicolau Conti Fuster
 
Reciente
Visto
Comentado