GOB Mallorca
El GOB considera el PIAT una oportunitat perduda per revisar i minvar l'impacte territorial de l'activitat turística.
Consolida la colonització territorial d'una activitat que ara es troba immersa en una crisi global sense precedents i que és més que probable no es recuperi als nivells pre-covid.
gobmallorca.com 09/07/2020 - 15:23:01
Com a instrument d'ordenació territorial de l'activitat turística, el PIAT representa una homogeneització del territori a mercè de l'activitat turística, sense atendre ni a capacitat de càrrega global, ni el perill de la terciarització obsessiva del sòl rústic, ni l'oportunitat de començar a plantejar un decreixement de places turístiques, atès també els escenaris incerts de futur de l'activitat turística. 

La incertesa econòmica del moment sobretot pel que fa a l'activitat turística, arran de la crisi sanitària de la COVID19, fa necessari afegir un supòsit de revisió que no s'havia pogut preveure en la redacció inicial del PIAT. El que estam vivint no és una crisi cojuntural ni circumstancial, és una crisi estructural del model, que significa una reconfiguració total del nostre model econòmic, i que se suma a l'escenari d'emergència climàtica que el PIAT tampoc ha incorporat malgrat la declaració institucional feta pel Consell de Mallorca

Cal anar alerta però que la voluntat i la urgència de la reactivació, signifiqui obviar el debat del model turístic i territorial què volem, i un "tot s'hi val" amb l'excusa de que "ara no és el moment de posar restriccions a l'activitat econòmica." 

De les al·legacions plantejades pel GOB al Pla no hem rebut resposta motivada ni hem tengut ocasió per valorar-les de manera conjunta amb la institució insular. Només hem tengut una presa de contacte per informar-nos de la intenció per part del Consell de dur-ho avui a aprovació definitiva. 

Les al·legacions del GOB manifestaven la nostra postura crítica amb el plantejamnet de territori turístic afectant a tota la illa que és considerada en la seva totalitat "àmbit turístic". A dia d'avui, el PIAT continua assumint que tota la illa s’ha convertit ja en territori colonitzat per la indústria turística introduint els usos turístics dins esferes que no li eren pròpies, essent especialment greu la interferència d’usos turístics amb els usos residencials i aquells que propicien la terciarització i urbanització del sòl rústic.

En base al criteri de "l'equilibri" del model turístic, el PIAT planteja, la necessitat d’estendre l’ordenació i determinacions de la planificació territorial de l’activitat turística sobre tota la illa, apostar per la desestacionalització que incrementarà el nombre de visitants (i no una millor distribució temporal) i la diversificació dels àmbits i les destinacions a partir de la mercantilització dels recursos patrimonials, paisatgístics, culturals i identitaris. El criteri d'equilibri territorial, deixa clar que l'ànim del Pla és uniformitzar l'activitat turística arreu del territori. És probable que, després de l'impacte de la crisi COVID, tota l'activitat turística requereixi un replantejament global partint d'altres premisses.


El sòl rústic general continua quedant desprotegit davant la terciarització dels seus usos malgrat la restricció que afectarà les noves construccions. Amb el que hi ha construït, hi ha oferta suficient per convertir el sòl rústic en un gran hotel. Cal recordar que, segons dades del propi Consell, prop del 40% de l'oferta de lloguer turístic es fa al sòl rústic i d'aquesta més d'un 50% es situa a sòl rústic general. La proposta del Consell de Mallorca indueix a la sobreocupació del sòl rústic per usos turístics i residencials.

I per altra banda, el Consell ha desatès la recomenació de la Comissió Balear de Medi Ambient de revisar a la baixa el sostre de places. Tot i les circumstàncies actuals de la situació COVID i el futur incert del sector turístic i la necessitat evident d'enfocar els esforços de totes les polítiques sectorials a reforçar la nostra capacitat de producció de bens imprescindibles per a sostenir la vida davant les incerteses econòmiques, sanitàries, ecològiques i climàtiqques, el Consell ha optat per mantenir i preveure l'exhauriment de la borsa de places turístiques. Una oportunitat perduda, molt lamentable. 
 
 
Reciente
Visto
Comentado