Los Decretos se han comido las competencias del Plenario
Los Ruegos y Preguntas salvarán el Pleno del lunes 12 en Manacor el cual no lleva ningún tipo de contenido ellos gobiernan por Decreto
El Pleno de Manacor del próximo lunes día 12 de noviembre de 2018 no tiene chicha ni contenido, el pago de alguna factura, una Moción de la Oposición y varios trámites. Los Decretos se han comido las competencias.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 07/11/2018 - 15:25:08
Alguna contratación, los presupuestos, concesiones, y poco más. Además debe ir firmado por los funcionarios con firma y la Mesa de Contratación, poco margen. Un testimonio.

El Pleno de Manacor del próximo lunes día 12 de noviembre de 2018 no tiene chicha ni contenido, el pago de alguna factura, una Moción de la Oposición y varios trámites. Los Decretos se han comido las competencias del Plenario y muy poco llega para el debate. Alguna contratación, los presupuestos, concesiones, y poco más. Además debe ir firmado por los funcionarios con firma y la Mesa de Contratación, poco margen. Un testimonio. 

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 12 DE NOVEMBRE DE 2018. Es convoca, per indicació de la batlessa, la sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament que es farà el 12 de novembre de 2018 a les 20.00 hores, en primera convocatòria, a la sala de Plens, amb l’ordre del dia següent: I. PART RESOLUTÒRIA. Batlia. 1. Aprovació acta sessió ordinària 12/2018 de 8 d’octubre de 2018. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMTES. Àrea de Batlia. 2. PRP2018/108. Proposta batlia per incorporar alta de finca registral a l'Inventari general de béns i drets de la corporació.

Àrea d’Economia. 3. PRP2018/102. Proposta de la delegada d’Economia de reconeixement extrajudicial de crèdits, pressupost Institut Públic del Teatre Municipal. 4. PRP2018/103. Proposta de la delegada d’Economia de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost propi. MOCIONS. 5. Moció del Grup Municipal MÉS-Esquerra de 31 d’octubre de 2018 per a l’elaboració del Pla d’Emergència Municipal i del Pla específic d’actuació local en casos d’inundació.

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 6. PRP2018/106. Retre compte de l'Informe de Tresoreria de morositat, corresponent al segon trimestre del 2018. 7. PRP2018/107.Retre compte de l'Informe de Tresoreria Municipal de Morositat del tercer trimestre del 2018. 8. Retre compte de les resolucions inscrites els mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2018. 9. Precs i preguntes. Manacor, a la data de signatura electrònica. La secretària general acctal. Isabel M. Fuster Fuster.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado